Dofinansowanie do okularów od pracodawcy

dofinansowanie do okularów od pracodawcy

Refundacja za okulary i soczewki kontaktowe od pracodawcy

Pracodawca, który zatrudnia pracownika na stanowisku z monitorem ekranowym jest zobowiązany do stosowania przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku wyposażonym w monitory ekranowe (Dz.U. nr 148 poz. 973). W związku z powyższym pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi okulary korygujące wzrok lub soczewki kontaktowe, zgodnie z zaleceniem lekarza medycyny pracy wydanym w związku z przeprowadzonym badaniem profilaktycznym, jeżeli pracownik użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

Limit refundacji za okulary od pracodawcy

Badanie profilaktyczne pracowników zatrudnionych przy monitorach ekranowych przeprowadza się co 4 lata. Lekarz specjalista określa w zaświadczeniu czy pracownik powinien swoją pracę wykonywać w okularach korygujących wzrok, czy też w soczewkach kontaktowych. Na tej podstawie pracodawca może zwrócić pracownikowi poniesione wydatki w pełnej wysokości lub do wysokości określonego limitu. Limit i termin zwrotu ustala sam pracodawca.

Podatek dochodowy a dofinansowanie do okularów

Pieniądze otrzymane od pracodawcy z tytułu zwrotu poniesionych kosztów na zakup okularów korekcyjnych lub soczewek kontaktowych są zwolnione z opodatkowania dodatkiem dochodowym zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 11 ustawy PDOF, który mówi że, wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.

Składki ZUS a dofinansowanie do okularów

Otrzymane pieniądze z tytułu refundacji poniesionych kosztów wolne są także od składek ZUS na podstawie § 2 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, podstawy wymiaru składek nie stanowi m. in. wartość świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia wypłacane zgodnie z przepisami wydanymi przez Radę Ministrów lub właściwego ministra.

Dofinansowanie do okularów dla przedsiębiorcy

Czy wydatki poniesione na zakup okularów korekcyjnych dla przedsiębiorcy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ? Nie, nie można.

Rozliczenia refundacji na okulary

Nasze biuro rachunkowe świadczy usługi obsługi kadrowo-płacowej, w tym również prowadzi rozliczenia refundacji na okulary dla pracowników.
Zapraszamy do nawiązania z nami współpracy za pośrednictwem: 

Anna Klupczyńska

Anna Klupczyńska

Licencjonowana księgowa z przeszło 25-letnim doświadczeniem.

Blog o księgowości

Niniejszy blog księgowy prowadzony jest przez znane biuro rachunkowe w Poznaniu – AK-PLUS Anna Klupczyńska. Dziękujemy za wizytę i docenienie naszego wkładu w rozwój wiedzy na temat zagadnień księgowych. Zapraszamy do obserwowania naszych profilów na portalach społecznościowych!

Ostatnio dodane artykuły

Kategorie artykułów

Bądź na bieżąco